Spółki prawa handlowego

  • zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidowanie spółek
  • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych
  • sporządzanie i przeprowadzanie zmian umów, statutów spółek
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów działania organów spółek
  • udział w posiedzeniach organów spółek, a także przygotowywanie projektów uchwał i protokołów na posiedzenia organów spółek
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek
  • sporządzanie umów sprzedaży przedsiębiorstw, udziałów spółek
  • przeprowadzanie audytu prawnego spółek
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
  • reprezentowanie spółek, zarządu, wspólników w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nieważności czy też uchylenia uchwał