Zamówienia publiczne

Nasze usługi w dziedzinie zamówień publicznych obejmują:

  • weryfikacje ogłoszeń o zamówieniach publicznych tj. warunków udziału w postępowaniu, ocena kryteriów oceny ofert, opisu  przedmiotu  zamówienia  pod   kątem  zgodności   z  ustawą prawo zamówień publicznych i możliwości złożenia przez Klienta oferty
  • kompleksowa weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umowy o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem potencjalnych ryzyk prawnych
  • wsparcie Klienta w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, a także w utrzymaniu
 zgodności dokumentacji z wymogami formalnymi postępowania i terminowości
 podejmowanych działań
  • badanie i ocena zgodności procedury Zamawiającego z przepisami prawa, w tym
badanie i ocena zgodności ofert złożonych przez pozostałych wykonawców
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu przetargowym
  • reprezentowanie Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)
  • reprezentowanie Klienta przed sądem w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie KIO